Pér kriteret e kualifikimit dhe kategorité e drejtimit té mjeteve lundruese né Republikén e Shqipérisé

URDHÉR I BRENDSHÉM Nr.124 date .11 . 2022 Mbi Zbatimin e Udhézimit Nr. 2 daté 5.5.2021 “Pér kriteret e kualifikimit dhe kategorité e drejtimit té mjeteve lundruese né Republikén e Shqipérisé”

Në mbéshtetje té nenit 102 germa “c” dhe “G” tö ligjit nr. 9251 daté 08.07.2004, “Kodi Detar i Republikös sé Shqiperisé” (i ndryshuar), nenit 14 germa “g” te ligjit nr. 10109 date 02.04.2009, “Pér Administraten Detare té Republikes sé Shqipérisé”, Urdhérit te Kryeministrit nr.139 date 26.08.2022 “Pér miratimin e Strukturös dhe Organikés sé Drejtorisé séPérgjithshme Detare”, si dhe nenit 33, pika 2 té Udhözimit Nr. 2 daté 5.5.2021 “Pér kriteret e kualifikimit dhe kategoritö e drejtimit té mjeteve lundruese né Republikén e Shqipérisë”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *