Vendime të KM dhe Udhëzimet, Urdhërat

Vendime të KM dhe Udhëzimet, Urdhërat

URDHËR Nr. 82, datë 22.4.2024 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SHËRBIMIN E PILOTIMIT NË DET”

UDHËZIM Nr. 1, datë 19.9.2023 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 31.12.2020, “MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORËVE TË TURIZMIT DETAR”

UDHËZIM Nr. 2565, datë 23.5.2016 MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, PROCEDURAVE DHE AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË LICENCAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE, SHKAQET E PEZULLIMIT APO REVOKIMIT TË TYRE

URDHËR Nr. 34, datë 1.3.2023 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURËS SË SIGURISË PORTUALE TË PORTIT ‘MARINA LIMION’, SARANDË”

UDHËZIM Nr. 4, datë 10.2.2023 PËR PËRCAKTIMIN E AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË CERTIFIKATËS SË SIGURISË PËR MJETET LUNDRUESE TURISTIKE DHE TË ARGËTIMIT DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR NJOHJEN E SHOQËRIVE TË HUAJA KLASIFIKUESE.

VENDIM Nr. 47, datë 1.2.2023 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHEQEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR ZHVILLIMIN E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS, SIGURISË LOGJISTIKE DHE EFICIENCËS SË TRANSPORTIT TË MALLRAVE NDËRMJET DY VENDEVE

VENDIM Nr. 46, datë 1.2.2023 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR TRANSPORTIN UJOR NDËRKOMBËTAR NË LIQENIN E OHRIT

VENDIM Nr. 756, datë 1.12.2022 PËR MËNYRËN E NGRITJES DHE FUNKSIONIMIT TË SISTEMIT ELEKTRONIK TË REGJISTRIMIT DHE RAPORTIMIT TË AKTIVITETIT TË PESHKIMIT DHE PËRCAKTIMIN E KOHËS PËR VËNIEN NË FUNKSION TË TIJ

URDHER 139 datë 26.08.2022 PËR MIRATIMIN E STRUKTURES DHE TË ORGANIKËS SË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME DETARE

URDHËR Nr. 270, datë. 11.11.2022 PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT PËR GJENDJEN GJYQËSORE PËR MARRJEN E KUALIFIKIMIT TË DREJTIMIT TË MJETIT LUNDRUES PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME DETARE

URDHËR Nr. 171, datë 13.9.2022 PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMIT TË DETARIT (PASAPORTË DETARI), PËR SHTETASIT E HUAJ/PA SHTETËSI, PËR QËLLIME PESHKIMI, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

UDHËZIM Nr. 16, datë 20.7.2022 PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMIT TË DETARIT (PASAPORTË DETARI), PËR SHTETASIT E HUAJ/PA SHTETËSI, PËR QËLLIME PESHKIMI, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

URDHËR Nr. 128, datë 17.6.2022 PËR MIRATIMIN E FORMULARËVE TË APLIKIMIT PËR SHËRBIMIN E PILOTIMIT DHE DOKUMENTACIONIT SHOQËRUES NË PËRFUNDIM TË PROCESIT

URDHËR Nr. 134, datë 27.6.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR NIVELIN MINIMAL TË TRAJNIMIT TË DETARËVE”

URDHËR Nr. 111, datë 2.6.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KËRKESAT SPECIFIKE PËR ANIJET Ro-Ro PËR PASAGJERË”

URDHËRNr. 112, datë 2.6.2022 PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË LEJEVE DHE CERTIFIKATAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME DETARE

 VENDIM Nr. 285, datë 29.4.2022 PËR KRITERET E VENDOSJES DHE TË FUNKSIONIMIT TË STACIONEVE SEZONALE TË ANKORIMIT/BREGËZIMIT

URDHËR Nr. 52, datë 17.3.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR METODOLOGJINË, RREGULLAT, PROCEDURAT, STANDARDET DHE PRAKTIKAT, PËR KRYERJEN E INVESTIGIMIT TË AKSIDENTEVE DHE TË INCIDENTEVE HEKURUDHORE DHE DETARE”

VENDIM Nr. 103, datë 16.2.2022 PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE PËR TRAFIKUN DETAR

URDHÉZIM NR 1, Daté 11/02/2022 PÉR “FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TÉ TESTIMIT TÉ APLIKANTÉVE PÉR TU PAJISUR ME DÉSHMI AFTÉSIE PÉR MJETET E VOGLA LUNDRUESE DHE PROCEDURAVE TÉ TESTIlVflT, NJOFTIMIT DHE LÉSHIMIT TÉ DÉSHMIVE”

URDHËR Nr. 614, datë 3.12.2021 PËR ZBATIMIN E REZOLUTËS SË KOMISIONIT TË PËRGJITHSHËM TË PESHKIMIT PËR MESDHEUN GFCM/44/2021/6, PËR DISA NDRYSHIME NË REZOLUTËN NR. GFCM/41/2017/6, PËR APLIKIMIN E NUMRIT IMO

URDHËR Nr. 411, datë 28.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI MATJEN E TONAZHIT TË ANIJEVE”;

•URDHËR Nr. 410, datë 27.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT SHTETËROR TË FLAMURIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË;

•URDHËR Nr. 412, datë 28.10.2021 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES1 “PËR MATJEN E TONAZHIT TË DEPOZITAVE TË BALASTIT TË VEÇUAR NË ANIJET CISTERNË TË NAFTËS”;

•UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 4, datë 11.6.2021 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS PËR VITIN 2021;

•UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 4884, datë 14.6.2021 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE TË PORTIT TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS;

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 279, datë 14.7.2021 PËR RREGULLAT DHE MËNYRAT E ZBATIMIT TË SANKSIONEVE ADMINISTRATIVE PËR MJETET LUNDRUESE TURISTIKE DHE TË ARGËTIMIT ;

•Urdhër Nr. 218, datë 4.6.2021 Për një ndryshim në urdhrin nr.169, datë 05.06.2020 “Për zbatimin e protokolleve të operimit në trasportin ajor, transportin rrugor dhe transportin detar në kuadër të parandalimit dhe kontrollit të pandemisë COVID -19” ;

•LIGJ Nr. 66/2021 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E VITIT 1988 NË LIDHJE ME KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR SIGURINË E JETËS NË DET, 1974 ;

•UDHËZIM Nr. 2, datë 5.5.2021 PËR KRITERET E KUALIFIKIMIT DHE KATEGORITË E DREJTIMIT TË MJETEVE LUNDRUESE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË;

• VKM nr.480,dt 25.07.2012 “Per miratimin e planit kombetar te emergjencave,per reagimin ndaj ndotjes detare ne rsh;

• VKM nr.1104,dt 28.12.2015 Për miratimin e kërkesave për parandalimin e shkarkimit të mbetjeve, të krijuara nga anijet dhe tepricat nga ngarkesat, në det.

• VKM nr. 606, date 4.12.2002 per miratimin e manualit te rojes bregdetare shqiptare.

• VKM nr. 742, datë 9.9.2015 për funksionimin dhe menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve, miratimin e listës së veprimtarive dhe të ndotësve, që janë subjekt i këtij regjistri, si dhe të formularit të deklarimit të të dhënave për shkarkimet dhe për transferimin e ndotësve nga operatori

• VKM nr. 594, datë 10.9.2014 për miratimin e strategjisë kombëtare për cilësinë e ajrit të mjedisit

VKM 579, datë 3.9.2014 për një shtesë në vendimin nr. 99, datë 18.2.2005, të këshillit të ministrave, “për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”
https://qbz.gov.al/share/2spoOypHRkeITzY37ryCjw

• VKM nr. 418, datë 25.6.2014 për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim
https://qbz.gov.al/share/gDpVdbDBQhK6yUp8vjIeAw

• VKM nr. 371, datë 11.6.2014 për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre

• VKM nr. 267, datë 7.5.2014 për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset ujore.

• Urdhër i përbashkët nr. 3069, datë 14.6.2016 për përcaktimin e tarifave të shërbimeve portuale në portet detare vlorë, sarandë dhe shëngjin(ndryshuar me 6132/1 dt 16.05.2017.)
https://qbz.gov.al/share/WmGVb6xgTJa9LB1wdkoC2w

• Udhëzim i përbashkët nr. 1568/3, datë 14.7.2015 për përcaktimin e tarifave të shërbimeve portuale në autoritetin portual durrës për vitin 2015(ndryshuar ne vititin 2016 nr fl 120)

• UDHËZIM Nr. 883, datë 21.12.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, PROCEDURAVE DHE AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË LICENCAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË TRANSPORTIT KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR DETAR PËR AUTOMJETE DHE/OSE UDHËTARË DHE SHKAQET E PROCEDURAT E PEZULLIMIT APO REVOKIMIT TË TYRE.

• Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjise nr.132, datë 16.2.2018 Për ndryshimin e udhëzimit nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre”

• VKM Nr. 892 datë 21.12.2011 Për miratimin e Rregullores mbi Formalitetet e Anijeve që Operojnë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë ;

• Udhëzim i MTI nr. 7, datë 11.6.2015 për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të forcës së sigurisë në portet detare të republikës së shqipërisë

• VKM nr.209,datë9.4.2014 për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e komitetit të sigurisë në anije dhe portet e hapura të Republikës së Shqipërisë”

• VKM nr. 606, date 4.12.2002 Per miratimin e manualit te rojes bregdetare shqiptare

• Urdhër i MTI nr. 85, datë 11.6.2015 për miratimin e rregullores “për forcimin e sigurisë në anije dhe në portet e hapura të republikës së shqipërisë”

• VKM nr. 709, datë 26.8.2015 për miratimin e rregullores “për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”

• VKM nr.370, date 5.6.2003 per miratimin e strategjise “per sherbimin e radionderlidhjes detare ne republiken e shqiperise”.

• Udhëzim I MTI nr. 3909/1, datë 4.10.2016 mbi përcaktimin e kushteve, procedurave për ushtrimin e veprimtarive në ujërat detare nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë.(I ndryshuar me udhezimin Nr. 634, Datë 14.9.2018 Për Ndryshimin E Udhëzimit Nr. 3909/1, Datë 4.10.2016, “Mbi Përcaktimin E Kushteve, Procedurave Për Ushtrimin E Veprimtarive Në Ujërat Detare Nën Juridiksionin E Republikës Së Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/share/Z_d7FY2UQLi9uq9pHs0WMg

• Urdhër nr. 23, datë 8.1.2018 për miratimin e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sha porti detar shëngjin”

• Urdhër nr. 24, datë 8.1.2018 për miratimin e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të autoritetit portual durrës”

• URDHËR 25, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË TERMINALIN VLORA-1 (PIA)”

• URDHËR 26, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË PORTIN DETAR VLORË SHA”

• URDHËR 27, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË SHA PORTI DETAR SARANDË”

• Urdhër nr. 28, datë 8.1.2018 për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të terminalit të hidrokarbureve romano port sha durrës.

• VKM Nr. 553 datë 02.06.2009 Për Shpalljen, Kategorizimin dhe Emërtimin e Portit “Vlora-1”, në gjirin e Vlorës si “Port i Hapur për Trafik Ndërkombëtar”

• Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 306 datë 25.03.2009 Për Shpalljen, Kategorizimin dhe Emërtimin e Portit “Porto Romano” – “Port i Hapur për Trafik Ndërkombëtar”

• VKM nr .445, date 26.6.2003 per inspektimin e punes se detareve (I ndryshuar me Vendimnr.639, Datë 20.9.2006 Për Disa Ndryshime Në Vendimin Nr.445, Datë 26.6.2003 Të Këshillit Të Ministrave “Për Inspektimin E Punës Së Detarëve”)
https://qbz.gov.al/share/jZaBB8o7T22H1Ox3xJIyRA

• Urdhër I minstrit te transportit Nr.113, date 13.12.2011 për miratimin e Rregullores për “Trajnimin dhe certifikimin e detarëve”
• Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 811, datë 16.11.2016 Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe planit të veprimit 2016 – 2020.

• Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 809, datë 16.11.2016 Për miratimin e rregullores “Për zbatimin e Kodit Ndërkombëtar të Menaxhimit të Sigurisë (ISM Code)”.

• Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 13, datë 11.01.2017 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Kontrollit Shteteror Portual”
• VKM Nr.845, date 28.10.2020 Për miratimin e rregullave të hollësishme për zhvillimin e aktiviteteve turistike detare, që kryhen nëpërmjet mjeteve lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi

• VKM nr.462, datë 9.7.2014 për miratimin e rregullores për regjistrimin e mjeteve lundruese në Republikën e Shqipërisë.

• Urdhëri I Ministrit Nr.271,date 09.07.2019“Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimit të Kontrollit Shtetëror të Flamurit në RSH.

• Vendim Nr.862, date 24.12.2019 “Për kërkesat minimale të mbrotjes së shëndetit dhe trajtimit mjekësor në bordin e mjetve lundruese,

• Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 446, datë 18.12.2019 Për miratimin e rregullores së brendshme Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme Detare,

• Urdhër i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr . 344, datë 31.12.2020 Për miratimin e Kodit të Etikës për Operatorin e Turizmit Detar dhe formatit të vetëdeklarimit, Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 10, Datë. 20/01/2021• Urdher i Minisitrit nr.183,date 17.06.2020 Për përcaktimin e kushteve të operimit të mjeteve lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi në Portet Detare dhe rada,

• Udhëzim i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr . 4 , datë 31.12 2020 Mbi kriteret dhe procedurën për certifikimin e operatorëve të turizmit detar,