SHËRBIME TË TJERA

1. Testimi i detarërve sipas Konventës STCW

2. Testimin dhe Certifikimi I Pilotëve

3. Testimi i kandidatëve për t’u pajisur me dëshmi aftësie për drejtimin e mjeteve të vogla drejtuese