Legjislacion Kombëtar

 1. LIGJ Nr.103/2015, Datë 15.10.2015 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE TË PUNËS “KONVENTA E PUNËS DETARE (MLC) 2006”
 2. LIGJ Nr. 3/2023 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE TË HONG-KONGUT PËR RICIKLIMIN E SIGURT DHE MJEDISOR TË ANIJEVE, 2009
 3. LIGJ Nr.9852, datë 26.12.2007 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MEMORANDUMIN E MIRËKUPTIMIT “PËR KONTROLLIN SHTETËROR PORTUAL” DHE NDRYSHIMIN E PËRSHTATUR MË 9 MAJ 2002
 4. LIGJ Nr. 91/2021 PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR TË INVESTIGIMIT TË AKSIDENTEVE DHE INCIDENTEVEHEKURUDHORE DHE DETARE
 5. Ligji 9251, datë 8.7.2004 “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar”
 6. Ligji Nr. 10109, date 2.04.2009, “Për Administratën Detare të Republikës së Shqipërisë”
 7. Ligj Nr. 168/2013 datë 30.10.2013 “Për Sigurinë në Anije dhe në Porte”
 8. Ligji nr.127/2020 “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të argëtimit”
 9. Ligji nr. 43/2020, “Për aktivitetet e turizmit detar”
 10. Ligj Nr. 11/2021 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 9251, Datë 8.7.2004, “Kodi Detar i Republikës Së Shqipërisë”, Të Ndryshuar”
 11. Ligj Nr. 38/2014 Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Ligjin Nr. 8663, Datë 18.9.2000, “Për Regjistrimin, Klasifikimin, Mënyrën E Përdorimit Dhe Kontrollin E Mjeteve Lundruese Me Motor, Me Tonazh Nën 20 Nt”