Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Drejton dhe monitoron politiken e zhvillimit dhe ristrukturimit ne zbatim te legjislacionit perkates per te gjitha problemet e punesimit dhe menaxhimin e stafit te Drejtorsise. Krijimin e kushteve sa me te pershtatshme per administraten te cilat inkurajojne zhvillimin e personelit per realizmin e detyrave, ne perputhje me politikat e vendosura ne sherbimin civil per menaxhimin e burimeve njerezore. Ndjek administrimin dhe perdorimin e vlerave monetare dhe materiale te Drejtorise.

Drejtor/ Ferdoza.Izvira@dpdetare.gov.al