Projekt EURMARS

Drejtoria e Përgjithshme Detare është angazhuar në projektin “EURMARS”, i cili ka si objektiv të zgjerojë praktikat e përbashkëta të vlerësimit të rrezikut të vendosura aktualisht nga autoritetet ligj zbatuese, për të mundësuar zhvillimin, vendosjen dhe vlerësimin e një platforme të sigurt mbikëqyrjeje dhe survejimi të hapësirave detare që ul ndjeshëm rreziqet dhe kërcënimest e sigurisë detare në zona më kufitare.
https://eurmars-project.eu/news/