Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve 

Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit i ofron mundësinë çdo qytetari apo/dhe çdo grup interesi të mund të dërgojnë në mënyrë të thjeshtë elektronike kërkesat pranë Institucioneve shtetërore përgjegjëse si edhe mund të dërgojë ankesa në rast refuzimi të informacionit të kërkuar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 

Ju mund të shkarkoni formularin e Kërkesës për Informacion dhe Ankesës në rastet kur aplikimin do ta bëni fizikisht.

 

                                          Fomulari i Kërkesës                                                             Formulari i Ankesës