Sektori i Financës

Sektori i Financës

Ky sektor synon zbatimin e rregullave dhe ligjeve te menaxhimit financiar dhe kontrollit, ne procesin e menaxhimit te fondeve buxhetore , mbajtjen e kontabilitetit te aktivitetit dhe hartimin e llogarise vjetore ne Dpd, ne ndjekjen dhe hartimin e kerkesave buxhetore, detajimin, rialokimin, monitorimin e fondeve dhe hartimin e llogarise vjetore te konsoliduar.

Ndjekjen e procedurave per celjen e fondeve dhe  ekzekutimin e vendimeve gjyqesore te formes se prere, si edhe kryerjen e procedurave,

Pergjegjes Sektori / ilir.shahini@dpdetare.gov.al