Sektori i Burimeve Njerezore,Juridike dhe Sherbimeve

Sektori i Burimeve Njerezore,Juridike dhe Sherbimeve

Ka për qëllim të organizojë, drejtojë dhe menaxhojë veprimtarinë e sektoreve në varësi, në mënyrë që te zbatojë ligjet lidhur me veprimtarinë e saj, për t’i bërë efiçente dhe sa me efektive burimet njerëzore ,ekonomike dhe juridike në përputhje me legjislacionin në fuqi

Pergjegjes Sektori / markela.kurti@dpdetare.gov.al