Kapiteneria e Përgjithshme dhe Kontrolli Shtetëror Portual

Kapiteneria e Përgjithshme dhe Kontrolli Shtetëror Portual

Kapiteneria  e  Porteve ushtron misionin e saj në përbërje të Drejtorisë së Përgjithshme Detare, në mbështetje të Ligjit Nr. 9251, datë 08.07.2004 “Kodi Detar i Republikës se Shqipërisë”, Ligji Nr. 10109, datë 02.04.2009 “Për Administratën Detare të Republikës së Shqipërisë” si dhe Urdhrit të  Kryeministrit Nr. 47, datë 15.04.2013 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme Detare”.