Legjislacioni

Ligje

 1. Ligji 9251, datë 8.7.2004 “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar;
 2. Ligj Nr. 168/2013 datë 30.10.2013 “Për Sigurinë në Anije dhe në Porte”
 3. Ligji Nr. 10109, date 2.04.2009, “Për Administratën Detare të Republikës së Shqipërisë”

Vendime të KM dhe Udhezimet, Urdherat

  • VKM nr.480,dt 25.07.2012 “Per miratimin e planit kombetar te emergjencave,per reagimin ndaj ndotjes detare ne rsh;
  • VKM nr.1104,dt 28.12.2015 Për miratimin e kërkesave për parandalimin e shkarkimit të mbetjeve, të krijuara nga anijet dhe tepricat nga ngarkesat, në det.
  • VKM nr. 606, date 4.12.2002 per miratimin e manualit te rojes bregdetare shqiptare.
  • VKM nr. 742, datë 9.9.2015 për funksionimin dhe menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve, miratimin e listës së veprimtarive dhe të ndotësve, që janë subjekt i këtij regjistri, si dhe të formularit të deklarimit të të dhënave për shkarkimet dhe për transferimin e ndotësve nga operatori2
  • VKM nr. 594, datë 10.9.2014 për miratimin e strategjisë kombëtare për cilësinë e ajrit të mjedisit
  • VKM 579, datë 3.9.2014 për një shtesë në vendimin nr. 99, datë 18.2.2005, të këshillit të ministrave, “për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”
  • VKM nr. 418, datë 25.6.2014 për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim
  • VKM nr. 371, datë 11.6.2014 për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre
  • VKM nr. 267, datë 7.5.2014 për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset ujore.
  • Urdhër i përbashkët nr. 3069, datë 14.6.2016 për përcaktimin e tarifave të shërbimeve portuale në portet detare vlorë, sarandë dhe shëngjin(ndryshuar me 6132/1 dt 16.05.2017.)
  • Udhëzim i përbashkët nr. 1568/3, datë 14.7.2015 për përcaktimin e tarifave të shërbimeve portuale në autoritetin portual durrës për vitin 2015(ndryshuar ne vititin 2016 nr fl 120)
  • Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjise nr.132, datë 16.2.2018 Për ndryshimin e udhëzimit nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre”
  • VKM Nr. 892 datë 21.12.2011 Për miratimin e Rregullores mbi Formalitetet e Anijeve që Operojnë në Portet Detare të Republikës së Shqipërisë ;
  • Udhëzim i MTI nr. 7, datë 11.6.2015 për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të përzgjedhjes së punonjësve të forcës së sigurisë në portet detare të republikës së shqipërisë
  • VKM nr.209,datë9.4.2014 për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e komitetit të sigurisë në anije dhe portet e hapura të Republikës së Shqipërisë”
  • VKM nr. 606, date 4.12.2002 Per miratimin e manualit te rojes bregdetare shqiptare
  • Urdhër i MTI nr. 85, datë 11.6.2015 për miratimin e rregullores “për forcimin e sigurisë në anije dhe në portet e hapura të republikës së shqipërisë”
  • VKM nr. 709, datë 26.8.2015 për miratimin e rregullores “për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin e mjeteve lundruese të peshkimit”
  • VKM nr.370, date 5.6.2003 per miratimin e strategjise “per sherbimin e radionderlidhjes detare ne republiken e shqiperise”.
  • Udhëzim I MTI nr. 3909/1, datë 4.10.2016 mbi përcaktimin e kushteve, procedurave për ushtrimin e veprimtarive në ujërat detare nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë.
  • Urdhër nr. 23, datë 8.1.2018për miratimin e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sha porti detar shëngjin”
  • Urdhër nr. 24, datë 8.1.2018 për miratimin e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të autoritetit portual durrës”
  • URDHËR 25, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË TERMINALIN VLORA-1 (PIA)”
  • URDHËR 26, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË PORTIN DETAR VLORË SHA”
  • URDHËR 27, datë 8.1.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURAVE TË SIGURISË PORTUALE NË SHA PORTI DETAR SARANDË”
  • Urdhër nr. 28, datë 8.1.2018 për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të terminalit të hidrokarbureve romano port sha durrës.
  • VKM Nr. 553 datë 02.06.2009 Për Shpalljen, Kategorizimin dhe Emërtimin e Portit “Vlora-1”, në gjirin e Vlorës si “Port i Hapur për Trafik Ndërkombëtar”
  • Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 306 datë 25.03.2009 Për Shpalljen, Kategorizimin dhe Emërtimin e Portit “Porto Romano” – “Port i Hapur për Trafik Ndërkombëtar”
  • VKM nr .445, date 26.6.2003  per inspektimin e punes se detareve
  • Urdhër I minstrit te transportit Nr.113, date 13.12.2011 për miratimin e Rregullores për “Trajnimin dhe certifikimin e detarëve” Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 811, datë 16.11.2016 Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe planit të veprimit 2016 – 2020.
  • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 809, datë 16.11.2016 Për miratimin e rregullores “Për zbatimin e Kodit Ndërkombëtar të Menaxhimit të Sigurisë (ISM Code)”.
  • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 13, datë 11.01.2017 Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Kontrollit Shteteror Portual”

Aderim në Konventa dhe Marrëveshje Ndërkombëtare

 1. Ligji nr.9055, datë 24.4.2003Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për të Drejtën e Detit” UNCLOS, Montego Bay, Xhamajka 1982.
 2. Ligji nr.9594,dt27.07.2006 “Për aderimin e R.SH në Konventën Ndërkombëtare Detare “Marpol 73/78”, Konventa Ndërkombëtare për parandalimin e ndotjes nga anijet, 1973, të ndryshuar nga Protokolli i 1978.
 3. Ligji nr.9213, datë 1.4.2004 “Për aderimin e R.SH në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Shpëtimin e Jetës ne Det” (SOLAS 1974), së bashku me amendamentet e Protokollin e viti1978.
 4. Ligji nr .9056, date 24.4.2003 per aderimin e republikes se shqiperise ne “Konventën ndërkombëtare për kërkim-shpëtimin në det”
 5. Ligji 89/2012 “Për aderimin e RSH në Protokollin “Për Përgatitjen, Reagimin dhe bashkëpunimin ndaj Incidenteve të Ndotjes nga lëndët e Rrezikshme e të Dëmshme (OPRC-HNS) 2000”
 6. Ligj nr. 9428, datë 13.10.2005 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për krijimin e lehtësive për trafikun ndërkombëtar detar, (FAL), London 1965
 7. L i g j nr. 8569, datë 20.1.2000 për aderimin e republikës së shqipërisë në “konventën ndërkombëtare për standardet e kualifikimit, atestimit dhe të shërbimit për detarët”, stcw 1978 dhe të vitit 1995
 8. Ligji nr.10 224, datë 4.2.2010 për aderimin e republikës së shqipërisë në Konventën ndërkombëtare për përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara nga ndotja nga karburanti i depozitave, 2001
 9. Ligji nr. 10.260, datë 01.04.2010 Për aderimin në Konventën Ndërkombëtare “Për heqjen e anijeve të mbytura
 10. Ligji nr.9912, datë 5.5.2008 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për menaxhimin e Ujërave të Balastit” dhe sedimenteve të anijeve, 2004” (Konventa BËM, 2004)”;
 11. LIGJI Nr. 9495, datë 20.3.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për shpëtimin, 1989, London”.
 12. Ligji nr. 9504, datë 03.04.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për transportin e mallrave në rrugë detare (Rregullat e Hamburgut)”
 13. Ligji nr.9293, datë 21.10.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për përgjegjësinë civile për dëmet nga ndotjet me karburant”, 1992”
 14. Ligji nr.9292, datë 21.10.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për krijimin e fondit ndërkombëtar për kompensimin e dëmeve nga ndotjet me karburant”, 1992
 15. Ligji nr.9277, datë 23.9.2004 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Athinës “Për transportin e pasagjereve dhe bagazheve të tyre me det” 1974 dhe protokollet e viteve 1976, 1990 dhe 2002
 16. Ligji nr.9254, datë 15.7.2004  “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara, “Mbi Kushtet e Regjistrimit të Anijeve 1986”.
 17. Ligji nr.9212, datë 25.3.2004“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për kufizimin e përgjegjësive për reklamimet detare, 1976” dhe në protokollin e vitit 1996
 18. Ligji nr.9166, datë 22.1.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për rregullat për parandalimin e përplasjeve në det”1972.
 19. Ligji nr.9032, datë 20.3.2003 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Vijën e Ngarkesës” 1966
 20. Ligji Nr.8989 datë 23.01.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Tonazhin e Anijeve 1969
 21. Ligji nr10234,dt18.2.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe, (Konventa e Barcelonës)”
 22. Ligj nr. 10.035, datë 22.12.2008  “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara, “Për arrestimin e anijeve”, 1999”.
 23. Ligj nr. 9548, datë 01.06.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin për regjistrat e shkarkimit dhe të transferimit të ndotësve”
 24. Ligji Nr.9809 datë 27.09.2007 “Për ratifikimin e Konventës 147 për standartet minimale
 25. Ligj nr.9732, datë 14.5.2007 për Ratifikimin e Konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ilo) “për Dokumentet e Identitetit të Detarëve, e rishikuar, 2003 (c185)”
 26. Ligj nr.8850, datë 27.12.2001 për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Lundrimit Detar” dhe në “Protokollin për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Platformave Fikse, të vendosura në shelfin kontinental”
 27. L i g j nr.9197, datë 26.2.2004 për ratifikimin e Konventës nr.171 “Mbi punën e natës”, 1990 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës”
 28. Ligj nr. 8/2018 për ratifikimin e Traktatit që themelon Komunitetin e Transportit