Aderim në Konventa dhe Marrëveshje Ndërkombëtare

 1. LIGJ Nr. 66/2021 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E VITIT 1988, NË LIDHJE ME KONVENTËN NDËRKOMBËTARE PËR SIGURINË E JETËS NË DET, 1974
 2. Ligji nr.9055, datë 24.4.2003Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për të Drejtën e Detit” UNCLOS, Montego Bay, Xhamajka 1982.
 3. Ligji nr.9594,dt27.07.2006 “Për aderimin e R.SH në Konventën Ndërkombëtare Detare “Marpol 73/78”, Konventa Ndërkombëtare për parandalimin e ndotjes nga anijet, 1973, të ndryshuar nga Protokolli i 1978.
 4. Ligji nr.9213, datë 1.4.2004 “Për aderimin e R.SH në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Shpëtimin e Jetës ne Det” (SOLAS 1974), së bashku me amendamentet e Protokollin e viti1978.
 5. Ligji nr .9056, date 24.4.2003 per aderimin e republikes se shqiperise ne “Konventën ndërkombëtare për kërkim-shpëtimin në det”
 6. Ligji 89/2012 “Për aderimin e RSH në Protokollin “Për Përgatitjen, Reagimin dhe bashkëpunimin ndaj Incidenteve të Ndotjes nga lëndët e Rrezikshme e të Dëmshme (OPRC-HNS) 2000”
 7. Ligj nr. 9428, datë 13.10.2005 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për krijimin e lehtësive për trafikun ndërkombëtar detar, (FAL), London 1965
 8. L i g j nr. 8569, datë 20.1.2000 për aderimin e republikës së shqipërisë në “konventën ndërkombëtare për standardet e kualifikimit, atestimit dhe të shërbimit për detarët”, stcw 1978 dhe të vitit 1995
 9. Ligji nr.10 224, datë 4.2.2010 për aderimin e republikës së shqipërisë në Konventën ndërkombëtare për përgjegjësinë civile për dëmet e shkaktuara nga ndotja nga karburanti i depozitave, 2001
 10. Ligji nr. 10.260, datë 01.04.2010 Për aderimin në Konventën Ndërkombëtare “Për heqjen e anijeve të mbytura
 11. Ligji nr.9912, datë 5.5.2008 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për menaxhimin e Ujërave të Balastit” dhe sedimenteve të anijeve, 2004” (Konventa BËM, 2004)”;
 12. LIGJI Nr. 9495, datë 20.3.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për shpëtimin, 1989, London”.
 13. Ligji nr. 9504, datë 03.04.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara “Për transportin e mallrave në rrugë detare (Rregullat e Hamburgut)”
 14. Ligji nr.9293, datë 21.10.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për përgjegjësinë civile për dëmet nga ndotjet me karburant”, 1992”
 15. Ligji nr.9292, datë 21.10.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për krijimin e fondit ndërkombëtar për kompensimin e dëmeve nga ndotjet me karburant”, 1992
 16. Ligji nr.9277, datë 23.9.2004 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Athinës “Për transportin e pasagjereve dhe bagazheve të tyre me det” 1974 dhe protokollet e viteve 1976, 1990 dhe 2002
 17. Ligji nr.9254, datë 15.7.2004  “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara, “Mbi Kushtet e Regjistrimit të Anijeve 1986”.
 18. Ligji nr.9212, datë 25.3.2004“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për kufizimin e përgjegjësive për reklamimet detare, 1976” dhe në protokollin e vitit 1996.
 19. Ligji nr.9166, datë 22.1.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për rregullat për parandalimin e përplasjeve në det”1972.
 20. Ligji nr.9032, datë 20.3.2003 Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Vijën e Ngarkesës” 1966
 21. Ligji Nr.8989 datë 23.01.2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare Detare “Për Tonazhin e Anijeve 1969
 22. Ligji nr10234,dt18.2.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe, (Konventa e Barcelonës)”
 23. Ligj nr. 10.035, datë 22.12.2008  “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të Bashkuara, “Për arrestimin e anijeve”, 1999”.
 24. Ligj nr. 9548, datë 01.06.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin për regjistrat e shkarkimit dhe të transferimit të ndotësve”
 25. Ligj nr.9732, datë 14.5.2007 për Ratifikimin e Konventës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ilo) “për Dokumentet e Identitetit të Detarëve, e rishikuar, 2003 (c185)”
 26. Ligj nr.8850, datë 27.12.2001 për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Lundrimit Detar” dhe në “Protokollin për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Platformave Fikse, të vendosura në shelfin kontinental”
 27. L i g j nr.9197, datë 26.2.2004 për ratifikimin e Konventës nr.171 “Mbi punën e natës”, 1990 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës”
 28. Ligj nr. 8/2018 për ratifikimin e Traktatit që themelon Komunitetin e Transportit
 29. Ligj Nr.82/2019,date05.12.2019,  Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare “Për standardet e kualifikimit, certifikimit dhe shërbimit për detarët (STCW) 1978”,
 30. Ligj Nr.9/2020 Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Aneksin VITë Konventës Ndërkombëtare Detare “Për Parandalimin e Ndotjeve Nga Anijet,1973”, të Ndryshuar me Protokollin e Vitit 1978 (Marpol 73/78).